Política de Privacidade

Seguindo os principios de licitud, lealdade e transparencia, poñemos á súa disposición a presente Política de Privacidade.

Quen é o Responsable do tratamento dos seus datos? 

RESPONSABLE: Concello de Marín NIF P3602600C

DOMICILIO SOCIAL: Avda.de Ourense, Marín

CONTACTO: Email contacto@marinenrede.com 

Con que finalidade tratamos os seus datos persoais? 

En Marín en Rede, dependendo da categoría de interesado de que se trate, tratamos a información que nos facilita coas seguintes finalidades: 

INTERESADOS FINALIDADES DO TRATAMENTO POTENCIAIS 

CLIENTES Xestionar a potencial relación comercial e/ou profesional, xestionar o envío de información solicitada e/ou resolver as consultas expostas, facilitar ofertas dos nosos servizos e/ou produtos do seu interese. 

CLIENTES Xestionar a relación comercial e/ou profesional, facilitar ofertas dos nosos servizos e/ou produtos do seu interese. 

PROVEDORES Xestionar a relación comercial e/ou profesional. 

CANDIDATOS Xestionar o proceso de selección de persoal.

Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos? 

A base legal para o tratamento dos seus datos persoais, dependendo da categoría de interesado de que se trate, pode ser: 

INTERESADOS BASE LEGAL 

POTENCIAIS CLIENTES 

Art. 6.1. b RGPD: aplicación, a pedimento do interesado, de medidas precontractuales (orzamentos, follas de encarga, ofertas de servizos…). 

Art. 6.1. f RGPD: Interese lexítimo (enviar información solicitada, responder as consultas expostas…). 

Art. 6.1.a RGPD: consentimento do propio interesado (facilitar ofertas dos nosos servizos e/ou produtos).

 CLIENTES 

Art. 6.1. b RGPD: execución dun contrato no que o interesado é parte. PROVEDORES Art. 6.1. b RGPD: execución dun contrato no que o interesado é parte. CANDIDATOS Art. 6.1.a RGPD: consentimento do propio interesado. 

Os datos que lle solicitamos son adecuados, pertinentes e estritamente necesarios e en ningún caso está obrigado a facilitárnolos, pero a súa non comunicación poderá afectar á finalidade do servizo ou a imposibilidade de prestalo.


Por canto tempo conservaremos os seus datos persoais? 

Os seus datos, serán conservados o tempo mínimo necesario para a correcta prestación do servizo ofrecido así como para atender as responsabilidades que se puidesen derivar do mesmo e de calquera outra esixencia legal.

A que destinatarios comunicaranse os seus datos? 

O Concello de Marín non comunicará os seus datos a ningún terceiro, salvo que se informe diso expresamente. Adicionalmente informámoslle que determinados datos, en virtude coa normativa vixente ou da relación contractual que manteña co Concello de Marín, poderán ser comunicados a: Os bancos e entidades financeiras para a cobranza dos servizos contratados e/ou produtos comprados. Administracións públicas con competencia nos sectores de actividade do Concello de Marín, cando así o estableza a normativa vixente. 

Cales son os seus dereitos cando nos facilita os seus datos? 

Os dereitos de protección de datos que poderán exercer os interesados, cando procedan, son: 

Dereito a solicitar o acceso aos datos persoais relativos ao interesado. 

Dereito de rectificación ou supresión. 

Dereito de oposición. 

Dereito a solicitar a limitación do seu tratamento. 

Dereito á portabilidad dos datos. 

Dereito a non ser obxecto de decisións baseadas unicamente no tratamento automatizado de datos. 

Os titulares dos datos persoais obtidos, poderán exercer os seus dereitos de protección de datos persoais dirixindo unha comunicación por escrito ao domicilio social o Concello de Marín ou ao correo electrónico habilitado para ese efecto, contacto@marinenrede.com

 Modelos, formularios e máis información dispoñible sobre os seus dereitos na páxina web da autoridade de control nacional, Axencia Española de Protección de Datos, en diante, AEPD, www.aepd.es 

Podo retirar o consentimento? 

Vostede ten a posibilidade e o dereito para retirar o consentimento para calquera finalidade específica outorgada no seu momento, sen que iso afecte á licitud do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada. 

Onde podo reclamar no caso de que considere que non se tratan os meus datos correctamente? 

Se algún interesado considera que os seus datos non son tratados correctamente por o Concello de Marín ou que as solicitudes de exercicio de dereitos non foron atendidas de forma satisfactoria, pode interpoñer unha reclamación ante á autoridade de protección de datos que corresponda, sendo a AEPD a indicada no territorio nacional, www.aepd.es. 

Seguridade e actualización dos seus datos persoais 

Co obxectivo de salvagardar a seguridade dos seus datos persoais, informámoslle que adoptou todas as medidas de índole técnica e organizativa necesarias para garantir a seguridade dos datos persoais fornecidos. Todo iso para evitar a súa alteración, perda, e/ou tratamentos ou accesos non autorizados, tal como esixe a normativa, aínda que a seguridade absoluta non existe. É importante que, para que podamos manter os seus datos persoais actualizados, infórmenos sempre que se produza unha modificación dos mesmos.

Confidencialidade 

O Concello de Marín infórmalle que os seus datos serán tratados co máximo celo e confidencialidade por todo o persoal que interveña en calquera das fases do tratamento. Non cederemos nin comunicaremos a ningún terceiro os seus datos, excepto nos casos legalmente previstos, ou salvo que o interesado autorizounos expresamente.